لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : مرکز آموزشی ، درمانی علامه بهلول گنابادی
آدرس: خراسان رضوی ، گناباد ، خیابان سعدی ،بلوار وحدت
تلفن: 57207
نام مرکز : درمانگاه تخصصی 22 بهمن
آدرس: گناباد
تلفن: 57207